Nasze naklejki
Na Facebooku
bardzolubieposlubie
Polub naszą akcję na Facebooku! :)

Organizacja Studencka Miłość Cierpliwa Jest

Organizacja została zarestrowana 19.05.2009 roku przy Uniwersytecie Gdańskim. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Regulaminu Organizacji.

 

Regulamin Organizacji Studenckiej „Miłość Cierpliwa Jest"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizacja Studencka nosi nazwę "Miłość cierpliwa jest" i w dalszej części nazywana jest Organizacją.
1.2. Organizacja działa przy Uniwersytecie Gdańskim
1.3. Siedzibą Organizacji jest Gdańsk

2. CELE I METODY DZIAŁANIA
2.1. Celem Organizacji jest promowanie wiedzy i zachęcanie do dyskusji na temat miłości, płciowości i rodziny oraz kultury, a także ochrona zdrowia w szczególności profilaktyka AIDS
2.2. Organizacja realizuje swoje cele opierając się na Hymnie Miłości Świętego Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Koryntian wiedzy, rzetelnej wiedzy naukowej oraz społecznej nauce Kościoła Katolickiego.
2.3. Metody działania Organizacji obejmują w szczególności:
a) organizowanie wykładów, debat i zajęć edukacyjnych
b) prowadzenie portalu internetowego,
c) prowadzenie poradnictwa,
d) przeprowadzanie konkursów,
e) organizowaniu akcji promocyjnych i wydarzeń kulturalnych
f) działalność wydawnicza

3. CZŁONKOWIE ORGANIZACJI
3.1. Członkiem Organizacji może zostać każdy student, który zgadza się z celami Organizacji. Przyjęcie następuje za zgodą Władz Koła.
3.2. Członek Organizacji ma prawo do:
a) uczestniczenia w spotkaniach Organizacji,
b) brania udziału w projektach realizowanych przez Organizację.
3.3. Członek Organizacji jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu Organizacji,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach Organizacji,
3.4. Członkostwo ustaje na skutek:
a) własnej, dobrowolnej rezygnacji,
b) decyzji o odwołaniu członka przez władze Organizacji w przypadku:
- lekceważenia i naruszania regulaminu Organizacji,
- nieprzestrzegania podstawowych zasad i norm społecznych,
c) zaniechania jakiejkolwiek aktywności w Organizacji przez okres dłuższy niż pół roku
3.5. Władze Koła mogą przyznać osobom szczególnie zasłużonym tytuł Członka Honorowego
3.6 Listę członków prowadzi przewodniczący

4. WŁADZE KOŁA
4.1. Władze Koła stanowią:
a) przewodniczący
b) wiceprzewodniczący
4.2. W zakresie kompetencji Przewodniczącego leży:
a) kierowanie działalnością Organizacji,
b) reprezentowanie Organizacji
c) rozliczenie środków finansowych pobranych na działalność Organizacji
4.3.Przewodniczący wybierany jest przez Zebranie Organizacji
4.4. Wiceprzewodniczący zastępują Przewodniczącego

6. WYBORY I CZAS KADENCJI
6.1. Wybory Przewodniczącego odbywają się poprzez głosowanie na kandydatów, wybieranych spośród członków Organizacji,
6.2. Kadencja Przewodniczącego trwa przez okres 1 roku,
6.3. Kadencja ulega wcześniejszemu zakończeniu na wniosek 2/3 członków Organizacji
6.4. Wiceprzewodniczący są mianowani i odwoływani przez Przewodniczącego

7. ROZWIĄZANIE ORGANIZACJI I REGULAMINU
7.1. Do zmiany Regulaminu oraz likwidacji Organizacji wymagana jest uchwała 2/3 jego członków oraz zgoda Przewodniczącego

 

 

Wyszukiwanie
Ankieta
Relacja małżeńska